Användarvillkor

Uppdaterades senast 2018-10-21

Dessa villkor ("Villkoren") gäller för att använda webbtjänsten Smsit (”Tjänsten”). För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år eller ha målsmans godkännande. Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten accepterar du Villkoren och förbinder dig att följa dem.

Tjänsten tillhandahålls av webbproduktionsföretaget Dynamic Visions AB.

Tjänsten

Tjänsten erbjuder användaren schemaläggning av påminnelser som skickas ut till användarens eller andras mobilnummer via sms. Tjänsten beskrivs mer detaljerat på Tjänstens webbsajts informationssidor. Tjänsten tillhandahålls som den är under de gällande Villkoren.

Du ansvarar för att du har rätt att använda all information du skickar till tjänsten. Det är även ditt ansvar att använda säkra inloggningsuppgifter och att de skyddas från obehöriga.

Personuppgifter

Dina personuppgifter (så som e-postadress och mobilnummer) används endast internt för att Tjänsten ska fungera och kommer inte att säljas vidare. Tjänsten förbinder sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med Tjänstens integritetspolicy och gällande lagstiftning.

Om du lägger upp andra personuppgifter än dina egna i Tjänsten, som till exempel kontakter att skicka påminnelser till, måste du ha kontakternas medgivande till detta. Du är personuppgiftsansvarig för andras personuppgifter du lägger upp på Tjänsten och du ansvarar för att du har tillåtelse att behandla uppgifterna. Tjänsten behandlar dessa personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde och enligt Tjänstens integritetspolicy.

Avgifter och betalning

Samtliga priser på Tjänsten är angivna i svenska kronor inklusive moms. Tjänsten har rätt att när som helst justera dessa priser. Du måste ha ägarens tillstånd om du betalar med ett betalmedel som inte är ditt eget på Tjänsten.

Tillåten användning

Allt material på Tjänsten, så som text, grafik och kod är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Tjänsten. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten.

Du ansvarar för att informationen du lägger upp på tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt.

Det är inte tillåtet att använda tjänsten för andra syften än de beskrivna av Tjänsten. Det är förbjudet att använda tjänsten som marknadsföringskanal eller för att sprida kommersiella budskap.

Avtalsbrott och ansvar

Tjänsten har rätt att när som helst stänga av en användare och radera kontot om användaren bryter mot Villkoren eller på annat sätt använder Tjänsten som kan orsaka Tjänsten eller tredje part skada.

Tjänsten har för avsikt att all presenterad information ska vara så korrekt och aktuell som möjligt. Tjänsten kan dock inte garantera korrektheten på informationen. Tjänsten kan inte heller garantera tillgängligheten till Tjänsten eller ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon funktionalitet inte fungerar som förväntat.

Ändring av villkor

Tjänsten har rätt att när som helst ändra Villkoren och integritetspolicyn för Tjänsten. Väsentliga ändringar meddelas till användarnas angivna e-postadress. Mindre justeringar och ändringar kan göras löpande och det är upp till användarna att regelbundet läsa igenom villkoren och integritetspolicyn. Om en användare inte accepterar de nya villkoren kan användaren alltid välja att avsluta sitt konto på Tjänsten.

Förändringar av Tjänsten

Tjänsten kan när som helst och utan föregående information ändra Tjänsten och dess funktioner eller sluta tillhandahålla och stänga ner Tjänsten. Större förändringar meddelas till användarnas angivna e-postadress.

Överlåtelse

Tjänsten har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan part utan ditt samtycke.

Avsluta konto

Du kan när som helst välja att avsluta och radera ditt konto genom att logga in och välja "Radera konto" under inställningar. Tjänsten raderar då samtliga uppgifter om dig omedelbart, men undantag för uppgifter lagrade i backuper som raderas automatiskt efter några månader.

Tillämplig lag och tvistelösning

Vid eventuell tvist ska parterna i första hand försöka göra upp i godo. I andra hand ska tvisten avgöras i svensk allmän domstol under svensk lagstiftning.

Force Majeur

Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför parts rimliga kontroll.